Att sanera mögel eller annan mikrobiell påväxt kan utföras på ett flertal olika sätt. Vilket sätt man väljer bör grunda sig på hur långtgående angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man ges från möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör ett nätverk som heter mycel. Det gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir mycket svåra att få död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan avge sporer och mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss annorlunda mycket. Vanliga symptom som man kan få av mögel är utmattning, huvudvärk, hosta, snuva samt upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så fort det upptäcks. Dålig lukt är ett typiskt tecken på mögel - det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig vanligtvis fast i kläder och inredning och kan bli svår att få bort fastän man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan växa i badrum, fastän kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig ställe för svamp. Detta beror på hudavlagringar och tvålrester som samlas där när man duschar och badar. I kombination med ett illa ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med jämna ytor så räcker det oftast med att man städar noggrant. För att bli av med möglet kan man nyttja vanligt diskmedel samt avsluta med hjälp av ättika eller vittvinsvinäger. Undvik klorin med tanke på att det inte alls är gynnsammare mot möglet än ovanstående medel, men däremot är mycket sämre för naturen!

Se också jämt över ventilationen vid en mögelsanering, eftersom den är väldigt betydelsefullt att fukten inte blir stående i ett utrymme eftersom det är en förutsättning för att mögel och övrig mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer långtgående angrepp så bör man klarlägga hur utbrett det är. Man kan då ta assistans av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan detektera mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av utredningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser alternativt där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det innebär att man, med assistans av en särskild foggingmaskin värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen.

Det är betydelsefullt att man inte vistas i rummet samtidigt som fogging sker, samt att man vädrar ut noga efteråt med tanke på att medlen man använder kan vara hälsovådliga. Vanligtvis kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen provisorisk eller bestående avfuktare ifall det rör sig om mögel i till exempel källare, vind eller andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging alternativt vanlig tvätt tar bort sporer eller mykotoxiner.

Ifall mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska underhåll för att göra en totalsanering, vilket de facto medför att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och dyrt men skänker i särklass det bästa skyddet med tanke på att man får bort både möglet, sporerna och mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man samtliga ytor med Tvärstopp.