En krypgrund är en typ av husgrund där det finns en antingen ventilerad eller oventilerad ficka mellan bjälklaget och markytan, istället för källare. Detta gör att huset isoleras främst från kyla. Det finns emellertid en hel del vanligt förekommande besvär med just krypgrunder som främst härrör genom fuktskador.

Sommarkondens är en vanlig orsak för fuktskador, speciellt under sensommaren och inledningen av hösten när lufttemperatur och -fuktighet är som maximal. Eftersom krypgrunden håller en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan orsak till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som ansamlas vid själva byggandet av krypgrunden på grund av exempelvis fukt i byggnadsmaterial eller p.g.a. nederbörd vid uppförandet. Fukten förblir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att undfly detta är det betydelsefullt att man omedelbart tar bort allt organiskt material, så som jord, sågspån och övrigt byggskräp som förekommer på byggarbetsplatsen.

Även översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och i värsta fall i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så rejäl att den tränger upp och in i krypgrunden när vattennivåerna är höga. Är krypgrunden byggd på så sätt att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är inkorrekt byggd så kan det ge upphov till att ytvatten rinner in i husgrunden. Det ska man även tänka på om huset är byggt på berg eftersom det kan samlas vatten i gropar samt fickor i berget vilket kan medföra ovanstående besvär.

Oavsett vilken fuktskada så är utgången tämligen lik - nämligen röta, växten av mögel samt spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte bara kan vara direkt ohälsosamma för människor utan dessutom skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel ger ifrån sig mögelsporer samt mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka båda enkelt tar sig in till områden där människor vistas och kan ge upphov till en rad olika symptom. Det är även betydelsefullt att ta i övervägande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan föga mängd för att ge upphov till bekymmer att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan också ge upphov till spridning av illa lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och fortsättningsvis upp i husets interiör. Även efter man har fixat fuktskadeproblem samt mögelsanerat i både hus samt krypgrund kan illa lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan ske med luftrenare alternativt ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då också att försvinna.

Förebygga är den bästa metoden, att behandla krypgrunden med Tvärstopp bidrar till ett extra skydd. För att fixa fuktrelaterade problem måste man tränga bort fukten. Det genomförs lämpligast genom att avfukta grunden med stöd av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att motverka ytterligare fuktskador.

Ifall man har fått mögelangrepp kommer proceduren bli mer komplicerad än att enbart avfukta krypgrunden. Det absolut säkraste sättet att ta bort mögel är att fullständigt ta bort och byta ut skadat material. Om man inte vill eller kan göra detta så fungerar det även att tvätta angripna områden med hjälp av fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod dödar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.