Flera som upplevt mögel känner till att det ofta bildas en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken och ofräsch. Det är även en lukt som man alltid kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas uppgift är att distribuera möglet, men de kan dessutom orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men också andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det också kan kallas är det som orsakar den dåliga mögellukten. Det bör tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera samt markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att bruka när man undersöker ifall man har mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar och inredning och det är stundtals tillsynes omöjligt att bli av med den. Detta fastän man har lyckats eliminera möglet i sig. Lukten kan vara kvar länge om man inte gör någonting åt den. Plagg som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem flera gånger, och ibland hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan lokaliseras i ett hem är badrum, källare och vindar. Med tanke på att fukten är väsentlig för möglets förekomst är det viktigt att man ser över och åtgärdar bristfällig lufttillförsel och också dränering om det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det ibland betydelsefullt att kombinera mögeldödande medel med hjälp av avfuktning och förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så finns det några olika sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självklart upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med samt var det förekommer.

Om möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, på kakel alternativt andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel eller diskmedel och sedan torka av med rikligt med ättika. Man kan även använda sig av klorin, som avlägsnar möglet, men som också är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är komplicerat att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett bra råd. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varpå det förångas, vilket sker i en speciell maskin. Ångorna kan lättare tränga in och komma åt på otillgängliga ställen.

Det mest drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och ersätta det. Det är dock kostsamt och mödosamt, men det enda sättet som medför så att man blir helt kvitt mögelsporer och mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man bruka foggingmetoden, men då hettar man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan också använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis slår sönder molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa metoder av luktsanering blir alltmer effektiva men kräver speciella apparater. Vid korrekt behandling är snart mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen - eller ännu hellre före någon skada alls - skyddar man mot nytt mögel med Tvärstopp eller Fulstopp.